skip to Main Content

Nguyên tắc Xích đạo 2013

Nguyên tắc Xích đạo là bộ tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện cho ngành dịch vụ tài chính nhằm xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro môi trường, xã hội trong các dự án một cách hệ thống và liên tục được xây dựng trên cơ sở tham khảo các chuẩn mực hiện có và nhu cầu của các nhà đầu tư tài chính. Các định chế tài chính áp dụng bộ nguyên tắc này với mong muốn đảm bảo rằng các dự án họ tài trợ, tư vấn sẽ được triển khai một cách có trách nhiệm đối với xã hội, quản lý môi trường bền vững, đồng thời vẫn mang lại những kết quả kinh tế tích cực. Việc tuân thủ và tôn trọng Nguyên tắc Xích đạo sẽ mang lại lợi ích đáng kể không chỉ cho các nhà tài trợ và tư vấn, bên nhận tài trợ mà cả các bên liên quan ở địa phương thông qua cam kết giữa bên nhận tài trợ với các cộng đồng địa phương chịu ảnh hưởng. 280714_nguyentacxichdao Bộ Nguyên tắc Xích đạo được xây dựng lần đầu vào năm 2003 và đã trải qua hai lần điều chỉnh (vào những năm 2006 và 2013) dựa trên thực tế và kinh nghiệm triển khai nhằm cập nhật những bài học cũng như điển hình tốt. Nguyên tắc Xích đạo III (2013) chính thức có hiệu lực từ 04/6/2013, giai đoạn chuyển tiếp áp dụng Nguyên tắc Xích đạo II sang Nguyên tắc Xích đạo III kết thúc vào 31/12/2013 và Bộ Nguyên tắc 2013 là bắt buộc đối với tất cả các giao dịch ký kết từ 01/01/2014. Nguyên tắc Xích đạo III không áp dụng nguyên tắc hồi tố do đó các thành viên Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo không được chấp nhận chuyển từ Nguyên tắc Xích đạo II sang Nguyên tắc Xích đạo III đối với các giao dịch được ký kết trước 01/01/2014. Ban điều hành Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo thừa nhận rằng trong một vài trường hợp có thể có những ràng buộc pháp lý ngăn cản các thành viên Hiệp hội Nguyên tắc xích đạo áp dụng Nguyên tắc Xích đạo III từ 01/01/2014, tuy nhiên mỗi thành viên Hiệp hội phải thực hiện tất cả các nỗ lực cần thiết để đảm bảo Nguyên tắc Xích đạo III được lồng ghép vào việc đánh giá các giao dịch của các định chế tài chính trong khuôn khổ quản trị rủi ro của họ và cam kết với bên nhận tài trợ từ ngày này. Trong quá trình chuyển giao từ Nguyên tắc Xích đạo II sang III, các định chế tài chính tham gia Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo cũng phải tuân thủ các nguyên tắc nhất định. Dưới đây là bảng khái quát những thay đổi chính của Nguyên tắc Xích đạo III so với Nguyên tắc Xích đạo II.

Chủ đề Nguyên tắc Xích đạo II Nguyên tắc Xích đạo III
Những thay đổi phản ánh các ưu tiên và khuyến nghị từ Đánh giá chiến lược Nguyên tắc Xích đạo
Phạm vi áp dụng
 • Tài trợ dự án
 • Tư vấn tài chính dự án
 • Tài trợ dự án
 • Tư vấn tài chính dự án
 • Các khoản vay doanh nghiệp liên quan tới dự án
 • Các khoản vay bắc cầu
Báo cáo công khai của thành viên Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo Báo cáo mức độ cao:

 • Tổng số các giao dịch đã kiểm tra, đã đóng và phân loại.
 • Thông tin về tiến trình thực hiện.
Những yêu cầu tối thiểu:

 • Tổng số dự án đã đóng bao gồm: phân loại, lĩnh vực, khu vực và đánh giá độc lập đã được tiến hành nếu có.
 • Tên dự án đối với các giao dịch tài trợ dự án (có sự chấp thuận của bên nhận tài trợ).
 • Thông tin về quá trình thực hiện Nguyên tắc Xích đạo bao gồm vai trò và trách nhiệm, biên chế, các chính sách và thủ tục.
 • Thông tin chi tiết về đào tạo bắt buộc trong năm đầu tiên tham gia Nguyên tắc Xích đạo.
Báo cáo công khai của bên nhận tài trợ
 • Không áp dụng.
 • Công bố trực tuyến bản tóm tắt Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội.
 • Mức độ phát thải khí nhà kính (GHG) đối với các dự án phát thải hơn 100.000 tấn CO2/năm trong các giai đoạn hoạt động của dự án.
Những thay đổi để phù hợp với các Tiêu chuẩn thực thi cập nhật của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC)
Xã hội
 • Thẩm định nội bộ rủi ro xã hội.
 • Tham vấn theo nguyên tắc tự do, báo trước và được cung cấp thông tin.
 • Tham vấn nội bộ về xã hội và những quyền con người có liên quan.
 • Tham vấn theo nguyên tắc tự do, đồng thuận, báo trước và được cung cấp thông tin trong những trường hợp cụ thể.
 • Tham chiếu rõ ràng để giải quyết vấn đề quyền con người được nêu trong Lời nói đầu.
 • Tham chiếu tới “Những nguyên tắc hướng dẫn về Kinh doanh và Quyền con người, Thực thi Khung bảo vệ, Tôn trọng và Đền bù của Liên hợp quốc”.
Khí hậu
 • Như một phần Hướng dẫn về An toàn, Sức khỏe và Môi trường (EHS) của Nhóm Ngân hàng Thế giới và thẩm định nội bộ chung
 • Chú trọng việc thẩm định nội bộ
 • Phân tích thay thế đối với các dự án có mức độ phát thải cao kết hợp Tiêu chuẩn thực thi 3.
 • Tham chiếu rõ ràng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu được nêu trong Lời nói đầu.
 • Những yêu cầu báo cáo dự án về mức độ phát thải GHG:

+ Bắt buộc: đối với các dự án có lượng phát thải vượt quá 100.000 tấn CO2 + Khuyến khích: đối với các dự án có lượng phát thải vượt quá 25.000 tấn CO2

Ngôn ngữ
 • Những rủi ro về môi trường và xã hội
 • Những rủi ro về môi trường, xã hội và tác động.
Những thay đổi nhằm đảm bảo tính nhất quán và hỗ trợ thực thi Nguyên tắc Xích đạo
Chia sẻ thông tin
 • Không áp dụng, tuy nhiên vẫn được triển khai theo kiểu phi chính thức.
 • Các thành viên Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo được yêu cầu phải chia sẻ thông tin liên quan tới các vấn đề môi trường và xã hội với các định chế tài chính được ủy quyền.
Sự chỉ định quốc gia
 • Tiến trình đánh giá ở nhóm các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) có thu nhập cao được cân nhắc để thay thế cho Tiêu chuẩn Thực thi của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC).
 • Tiến trình đánh giá ở Các quốc gia được chỉ định được cân nhắc để thay thế cho Tiêu chuẩn Thực thi IFC.
 • Danh sách các quốc gia được chỉ định hiện tại có thể tham chiếu với danh sách các quốc gia OECD có thu nhập cao, tuy nhiên danh sách này đang được xem xét để điều chỉnh cho phù hợp.
 • Danh sách Các quốc gia được chỉ định được kỳ vọng sẽ không khác nhiều so với danh sách các nước OECD có thu nhập cao hiện tại.
Chú giải thuật ngữ
 • Không áp dụng
 • Chú giải các thuật ngữ liên quan tới Đánh giá Tác động Môi trường và Xã hội, Kế hoạch Quản lý Môi trường và Xã hội và Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội.
Những lưu ý thực thi
 • Đối với hồ sơ các khoản vay
 • Đối với hồ sơ các khoản vay
 • Đang xây dựng các lưu ý thực thi đối với những yêu cầu báo cáo và yêu cầu liên quan đến biến đổi khí hậu cùng phần hỏi – đáp về Phạm vi áp dụng.

Bản dịch tiếng Việt Nguyên tắc Xích đạo III do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) thực hiện. Các lỗi, sai sót về mặt ngôn ngữ và nội dung tiếng Việt, nếu có, thuộc trách nhiệm của PanNature. Xin lưu ý rằng bản dịch này nhằm mục đích tham khảo cho các đối tượng liên quan ở Việt Nam. Bản Nguyên tắc Xích đạo chính thức và Bộ hướng dẫn chuyển đổi là bản tiếng Anh của Ban thư ký Hiệp hội Nguyên tắc Xích đạo.

Đọc bản dịch tiếng Việt Nguyên tắc Xích đạo 2013 trực tuyến:

Tải bản dịch tiếng Việt Nguyên tắc Xích đạo 2013 tại đây>> (File PDF, 978KB)

Tải nguyên bản tiếng Anh – Equator Principles tại đây: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nhật, Tiếng Trung

Tham khảo Những lưu ý khi thực hiện Nguyên tắc Xích đạo 2013 tại đây: tiếng Anh  tiếng Việt

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top