skip to Main Content

Một số văn bản chính sách tài nguyên – môi trường nổi bật Quý IV năm 2016

SỐ HIỆU
(Kèm link văn bản)

TÊN VĂN BẢN

I. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN RỪNG

168/2016/NĐ-CP

Nghị định 168/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khoán rừng, vườn cây và diện tích mặt nước trong các Ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp Nhà nước

Ngày ban hành: 27/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/02/2017

330/2016/TT-BTC

Thông tư 330/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn lập dự toán, cấp phát, thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước để bảo vệ diện tích rừng tự nhiên của các công ty lâm nghiệp phải tạm dừng khai thác theo Quyết định 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 26/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/02/2017

10121/BNN-TCLN

Chỉ thị số 10121/BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn kỹ thuật rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất gắn với điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng

Ngày ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016

147/2016/NĐ-CP

Nghị định 147/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ngày ban hành: 02/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

49/2016/QĐ-TTg

Quyết định 49/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng sản xuất

Ngày ban hành: 01/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016

44/2016/QĐ-TTg

Quyết định 44/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng

Ngày ban hành: 19/10/2016
Ngày hiệu lực: 05/12/2016

II. QUẢN LÝ VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC

3764/QĐ-BKHCN

Quyết định 3764/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ về Quỹ gen cấp Quốc gia thuộc Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 30/11/2016

207/2016/TT-BTC

Thông tư 207/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp

Ngày ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

2163/QĐ-TTg

Quyết định 2163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày ban hành: 09/11/2016
Ngày hiệu lực: 09/11/2016

III. QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

35/2016/TT-BTNMT

Thông tư 35/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

Ngày ban hành: 28/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2017

155/2016/NĐ-CP

Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày ban hành:  18/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/02/2017

9729/CT-BNN-KHCN

Chỉ thị 9729/CT-BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

Ngày ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016

2218/QĐ-TTg

Quyết định 2218/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Viện Tài nguyên và Môi trường thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngày ban hành: 17/11/2016
Ngày hiệu lực: 17/11/2016

373/TB-VPCP

Thông báo 373/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 04 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường

Ngày ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/11/2016

154/2016/NĐ-CP

Nghị định 154/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

Ngày ban hành: 16/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

32/2016/TT-BTNMT

Thông tư 32/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

170/2016/TT-BTC

Thông tư 170/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong hoạt động hóa chất

Ngày ban hành: 26/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

31/2016/TT-BTNMT

Thông tư 31/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016

1979/QĐ-TTg

Quyết định 1979/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2030

Ngày ban hành: 14/10/2016
Ngày hiệu lực: 14/10/2016

30/2016/TT-BTNMT

Thông tư 30/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý, cải tạo và phục hồi môi trường khu vực đất bị ô nhiễm tồn lưu

Ngày ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016

1728/TTg-KTN

Công văn 1728/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày ban hành: 03/10/2016
Ngày hiệu lực: 03/10/2016

IV. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

45/2016/TT-BTNMT

Thông tư 45/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng cửa mỏ khoáng sản

Ngày ban hành: 26/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/03/2017

44/2016/TT-BTNMT

Thông tư 44/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung công tác giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản

Ngày ban hành: 26/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

43/2016/TT-BTNMT

Thông tư 43/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về thu thập, thành lập tài liệu nguyên thủy trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và thăm dò khoáng sản

Ngày ban hành: 26/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

42/2016/TT-BTNMT

Thông tư 42/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về đánh giá tiềm năng khoáng sản rắn phần đất liền trong điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản

Ngày ban hành: 26/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

164/2016/NĐ-CP

Nghị định 164/2016/NĐ-CP của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày ban hành: 24/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

26/2016/TT-BCT

Thông tư 26/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định nội dung lập, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình mỏ khoáng sản

Ngày ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 25/01/2017

158/2016/NĐ-CP

Nghị định 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Ngày ban hành: 29/11/2016
Ngày hiệu lực: 15/01/2017

191/2016/TT-BTC

Thông tư 191/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Ngày ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

174/2016/TT-BTC

Thông tư 174/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 6 Thông tư 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế tài nguyên

Ngày ban hành: 28/10/2016
Ngày hiệu lực: 12/12/2016

V. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ ĐẤT ĐAI

49/2016/TT-BTNMT

Thông tư 49/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/03/2017

2502/QĐ-TTg

Quyết định 2502/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh Định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 22/12/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2016

294/2016/TT-BTC

Thông tư 294/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

270/2016/TT-BTC

Thông tư 270/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện

Ngày ban hành: 14/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

28/2016/QH14

Nghị quyết 28/2016/QH14 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp

Ngày ban hành: 11/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

2140/QĐ-TTg

Quyết định 2140/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch cấp nước vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày ban hành: 08/11/2016
Ngày hiệu lực: 08/11/2016

33/2016/TT-BTNMT

Thông tư 33/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Ngày ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/12/2016

2495/QĐ-BTNMT

Quyết định 2495/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển Việt Nam và ban hành Hướng dẫn kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm vùng ven biển Việt Nam

Ngày ban hành: 28/10/2016
Ngày hiệu lực: 28/10/2016

29/2016/TT-BTNMT

Thông tư 29/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển

Ngày ban hành: 12/10/2016
Ngày hiệu lực: 28/11/2016

VI. NĂNG LƯỢNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI

38/2016/TT-BCT

Thông tư 38/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định mức tiêu hao năng lượng trong ngành nhựa

Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

4206/QĐ-BGTVT

Quyết định 4206/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động giảm phát thải khí CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng Việt Nam giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: 28/12/2016

36/2016/TT-BCT

Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương

Ngày ban hành: 28/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

2044/QĐ-TTg

Quyết định 2044/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách năm 2016 (bổ sung), Khung chính sách năm 2017 và văn kiện Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 27/10/2016
Ngày hiệu lực: 27/10/2016

41/2016/TT-BTNMT

Thông tư 41/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm

Ngày ban hành: 21/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

2053/QĐ-TTg

Quyết định 2053/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu

Ngày ban hành: 28/10/2016
Ngày hiệu lực: 28/10/2016

75/2016/TB-LPQT

Thông báo 75/2016/TB-LPQT của Bộ Ngoại giao về hiệu lực của Thỏa thuận Pa-ri thực hiện Công ước khung của Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (Paris Agreement under the United Nations Framework Convention on Climate Change)

Ngày ban hành: 27/12/2016
Ngày hiệu lực: 03/12/2016

39/2016/TT-BTNMT

Thông tư 39/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn

Ngày ban hành: 19/12/2016
Ngày hiệu lực: 10/02/2017

2901/QĐ-BTNMT

Quyết định 2901/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ

Ngày ban hành: 16/12/2016
Ngày hiệu lực: 16/12/2016

38/2016/TT-BTNMT

Thông tư 38/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn.

Ngày ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/02/2016

37/2016/TT-BTNMT

Thông tư 37/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt.

Ngày ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 09/02/2017

36/2016/TT-BTNMT

Thông tư 36/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Định mức kinh tế – kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

Ngày ban hành: 08/12/2016
Ngày hiệu lực: 26/01/2017

24/2016/TT-BCT

Thông tư 24/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Ngày ban hành: 30/11/2016
Ngày hiệu lực: 16/01/2017

31/2016/QH14

Nghị quyết 31/2016/QH14 của Quốc hội về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ngày ban hành: 22/11/2016
Ngày hiệu lực: 22/11/2016

287/2016/TT-BTC

Thông tư 287/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Ngày ban hành: 15/11/2016
Ngày hiệu lực: 01/01/2017

2110/QĐ-TTg

Quyết định số 2110/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Ngày ban hành: 04/11/2016
Ngày hiệu lực: 04/11/2016

93/NQ-CP

Nghị quyết 93/NQ-CP của Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa thuận Paris thực hiện Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Ngày ban hành: 31/10/2016
Ngày hiệu lực: 31/10/2016

VII. CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KHÁC

50/2016/TT-BYT

Thông tư 50/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm.

Ngày ban hành: 30/12/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2017

36/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam.

Ngày ban hành: 26/12/2016
Ngày hiệu lực: 08/02/2017

2452/QĐ-TTg

Quyết định số 2452/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Ngày ban hành: 15/12/2016
Ngày hiệu lực: 15/12/2016

 4772/QĐ-BCT Quyết định 4772/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp, thương mại vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Ngày ban hành: 06/12/2016
Ngày hiệu lực: 06/12/2016

 2227/QĐ-TTg Quyết định 2227/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày ban hành: 18/11/2016
Ngày hiệu lực: 18/11/2016

 23/2016/QH14 Nghị quyết 23/2016/QH14 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2017.

Ngày ban hành: 07/11/2016
Ngày hiệu lực: 07/11/2016

 43/2016/QĐ-TTg Quyết định 43/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Ngày ban hành: 17/10/2016
Ngày hiệu lực: 01/12/2016

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top