skip to Main Content

Bình Thuận: Liên hiệp hội làm việc với Liên minh khoáng sản

Sáng ngày 30/6/2017, tại TP. Phan Thiết đã diễn ra buổi làm việc giữa Liên hiệp hội tỉnh Bình Thuận và Liên minh Khoáng sản. Hai bên tập trung thảo luận một số nội dung chương trình, kế hoạch dự kiến phối hợp triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới. 

Hình ảnh buổi làm việc

Liên minh Khoáng sản sẽ làm việc tại Bình Thuận từ ngày 29/6/2017 đến ngày 08/7/2017; mục đích chương trình nhằm cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn xác định tính khả thi của quy hoạch khoáng sản titan; Đề xuất giải pháp góp phần giải quyết những khó khăn, thách thức giữa việc triển khai quy hoạch khai thác titan tại Bình Thuận trong mối quan hệ với các quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch quản lý sử dụng các dạng tài nguyên trên tầng cát đỏ của tỉnh cũng như các vấn đề an ninh nguồn nước – môi trường – xã hội; Đưa ra những góp ý và khuyến nghị sửa đổi trong Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác và chế biến titan đang được xây dựng, sửa đổi trong thời gian tới…

Nguồn: VUSTA

Liên minh Khoáng sản là một mạng lưới gồm các tổ chức có mối quan tâm chung về quản trị hiệu quả tài nguyên khoáng sản và giảm thiểu các tác động về môi trường và xã hội của ngành công nghiệp khai khoáng ở Việt Nam.

Liên minh khoáng sản hiện gồm các thành viên: Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Trung tâm Giới, Gia đình và Môi trường vì Phát triển (CGFED) và Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam (VFEJ), Hội Địa chất Kinh tế Việt Nam, Hội Nông dân Hòa Bình và Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật tỉnh Hà Giang.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top