skip to Main Content

Tọa đàm về năng lượng khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng

Trong bối cảnh các quốc gia Tiểu vùng sông Mê Kông Mở rộng vẫn đang duy trì con đường phát triển các nguồn năng lượng truyền thống như thủy điện, nhiệt điện vốn được cho là gây nhiều tác động đến môi trường, sinh thái, thì có rất nhiều yếu tố mới cho thấy khu vực này có thể chuyển hướng để phát triển một thị trường năng lượng bền vững hơn về môi trường và hiệu quả hơn về kinh tế.

Đó là những nhận định được đưa trong nghiên cứu mới của Trung tâm Henry L. Stimson (Hoa Kỳ). Nghiên cứu này nhìn nhận thủy điện trong bối cảnh xuất hiện nhiều nhân tố và cơ hội ở phạm vi rộng lớn hơn có thể đem lại những thay đổi quan trọng theo cách có thể giúp các quốc gia Mê Kông đạt được thành tựu kinh tế và giảm đáng kể các rủi ro sinh thái và chính trị trên lưu vực sông Mê Kông.

Để chia sẻ kết của của nghiên cứu này cũng như thảo luận về các hướng đi có thể khuyến cáo cho phát triển năng lượng ở Việt Nam và khu vực, ngày 29/06/2017 tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Henry L. Stimson và Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã tổ chức Tọa đàm “Chuyển đổi năng lượng: Những xu hướng mới trong lĩnh vực năng lượng khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng và tác động đối với Việt Nam”. Tọa đàm có sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ, các cơ quan nghiên cứu và cơ quan truyền thông.

 

Tài liệu Tọa đàm:

Chương trình Tọa đàm

Báo cáo “Chuyển đổi năng lượng: Những xu hướng mới trong lĩnh vực năng lượng khu vực Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng”

Bài trình bày của nhóm nghiên cứu

Tóm tắt báo cáo.

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top