skip to Main Content

Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam

Mặc dù đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về cơ chếpháp lý liên quan đến các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội nhưng cho đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập một cách có hệ thống, trực tiếp liên quan đến cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay.

Trong bối cảnh ấy, năm 2017 nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Tố Uyên đã lựa chọn đề tài: “Cơ chế pháp lý về sự tham gia của các tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay” làm đềtài nghiên cứu luận án tiến sĩ của mình.

Trên cơ sở phân tích và làm sáng tỏ luận cứ khoa học của cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT, luận án có mục đích đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế pháp lý về sự tham gia của các TCXH trong BVMT ở Việt Nam hiện nay.

Là tổ chức có kinh nghiệm hoạt động khá lâu năm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, PanNature đã được nhắc đến trong luận án như một trong những ví dụ điển hình về sự tham gia của tổ chức xã hội trong bảo vệ môi trường ở Việt Nam. 

Back To Top