skip to Main Content

Cơ sở dữ liệu cảnh quan rừng lưu vực sông Srepok

Trong khuôn khổ Dự án “Liên minh sinh kế xanh”, PanNature đã xây dựng bộ cơ sở dữ liệu cảnh quan rừng lưu vực sông Srepok thuộc huyên Lắk và huyện Krông Bông, tỉnh Đắk  Lắk.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu mở, cung cấp các thông tin về quản lý cảnh quan trong lưu vực Srepok cho các bên quan tâm. Ngoài ra, bộ cơ sở dữ liệu còn góp phần hỗ trợ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Đắk Lak, cơ quan kiểm lâm địa phương và các chủ rừng giám sát các hoạt động chi trả dịch vụ môi trường rừng trong khu vực.

Ảnh minh họa các lớp thông tin dữ liệu cảnh quan rừng lưu vực sông Srepok, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk, Việt Nam

Bộ dữ liệu được xây dựng trong hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến trục 108.5 múi chiếu 3 độ và dưới định dạng Geodatabase trong Arcgis. Dữ liệu bao gồm các thông tin cơ bản địa lý như: Ranh giới và địa giới huyện xã, địa phận huyện xã, thủy văn một nét và thủy văn dạng vùng, giao thông (tim đường bộ), địa hình (điểm độ cao, đường bình độ và địa danh sơn văn), chuyên đề cảnh quan rừng (loại đất loại rừng và thủy điện).

Bên cạnh đó, các dữ liệu không gian đã được chuẩn hóa theo quy định chuẩn hóa các đối tượng không gian địa lý ở tỷ lệ 1/50.000 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản hướng dẫn điều tra rừng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ sở dữ liệu như sau:

 

 

Back To Top