skip to Main Content
Đánh Giá Quản Trị Rừng ở Việt Nam

Đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam

“Đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam: Xác định cách thức và các biện pháp can thiệp chính nhằm tăng cường quản trị” là  Thảo luận chính sách vừa được RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cùng Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp xuất bản trong khuôn khổ Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (V4MF).

Việt Nam vẫn là nước có nhiều người nghèo, người dễ tổn thương, đặc biệt ở vùng nông thôn và các cộng đồng dân tộc thiểu số – phần lớn trong số họ sống phụ thuộc vào tài nguyên rừng. Trong khi đó, rừng đang phải đối mặt với nhiều áp lực, gồm cả khai thác gỗ bất hợp pháp, phát triển cơ sở hạ tầng và phát triển nông nghiệp.  Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (V4MF) được thực hiện nhằm xác định những thách thức và cơ hội tăng cường quản trị ngành lâm nghiệp Việt Nam, đồng thời đề xuất chương trình để giải quyết các vấn đề này thông qua việc thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của các chủ thể ngoài nhà nước.

Để đạt được mục tiêu đó, một cuộc đánh giá quản trị rừng có sự tham gia đã được RECOFTC, WWF cùng PanNature thực hiện vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Thảo luận chính sách này chính là kết quả của cuộc đánh giá đó. Nhóm thực hiện Dự án đã đánh giá sơ bộ về ngành lâm nghiệp Việt Nam; vấn đề quản trị rừng ở Việt Nam và nêu bật các vấn đề cần ưu tiên và đề xuất các biện pháp can thiệp.

Những phát hiện được nêu trong Thảo luận chính sách này phản ánh nhận thức của những người tham gia đánh giá, rằng quản trị rừng ở Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là liên quan đến các quy trình cần có sự tham gia của các bên liên quan, tuy nhiên cũng có cơ hội để cải thiện quản trị rừng.

Sau đánh giá này, các đối tác của Dự án sẽ làm việc với các bên liên quan khác nhau, đặc biệt là các chủ thể ngoài nhà nước, bao gồm các tổ chức xã hội, để thực hiện một chương trình nhằm giải quyết các thách thức và tận dụng các cơ hội này.

Quý độc giả vui lòng tải file PDF hoặc đọc trực tuyến dưới đây: 

 

 

Tiếng nói vì Rừng Mê Công (V4MF) là một dự án 5 năm do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm tăng cường tiếng nói của các chủ thể ngoài nhà nước (NSA) để cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Công, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện FLEGT-VPA và REDD+. V4MF được RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng và tám đối tác cấp khu vực và cấp quốc gia thực hiện tại ba cảnh quan xuyên biên giới trên khắp năm quốc gia Mê Công. PanNature là đối tác phía Việt Nam thực hiện dự án này. 
Back To Top