skip to Main Content
Giải Pháp Sử Dụng đất Bền Vững Nhằm Phục Hồi Cảnh Quan Rừng Tại VQG Chư Yang Sin

Giải pháp sử dụng đất bền vững nhằm phục hồi cảnh quan rừng tại VQG Chư Yang Sin

Để đề xuất các giải pháp khoa học và tham vấn các bên liên quan về giải quyết tình trạng chồng lấn đất đai và sử dụng đất bền vững theo hướng phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cộng đồng nhằm phát triển và duy trì cảnh quan bền vững, trung tâm Con người và Thiên nhiên hợp tác với 2 chuyên gia nông lâm kết hợp Lê Cảnh Nam và Huỳnh Nhân Trí xây dựng bản Đánh giá và đề xuất giải pháp sử dụng đất bền vững nhằm phục hồi cảnh quan rừng tại VQG Chư Yang Sin. 

Cụ thể, báo cáo này đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai trong các khu vực bị chồng lấn (tranh chấp) trong ranh giới VQG và xác định các khu vực ưu tiên, phù hợp cho phục hồi rừng; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp lâm sinh-xã hội về phục hồi rừng có sự tham gia của cộng đồng (gắn liền với cải thiện sinh kế) theo hướng sử dụng đất bền vững trong các khu vực chồng lấn ưu tiên; và tham vấn, tư vấn các giải pháp, mô hình lâm sinh/nông lâm kết hợp về cải thiện sinh kế hay nhu nhập cộng đồng địa phương vùng đệm nhằm mở rộng cảnh quan rừng các địa bàn (thôn, xã) ưu tiên, phù hợp. 

Bên cạnh thu thập tài liệu và tổng hợp thông tin, nhóm nghiên cứu tiến hành khảo sát thực địa và phỏng vấn các bên liên quan tại 04 xã có diện tích đất chồng lấn với VQG Chư Yang Sin, bao gồm Khuê Ngọc Điền, Hòa Lễ, Cư Pui, Yang Mao nhằm: (i) tìm hiểu lịch sử chồng lấn đất đai; (ii) đánh giá hiện trạng rừng trên đất chồng lấn; (iii) đánh giá hiện trạng và hiệu quả sử dụng đất trên diện tích đất chồng lấn.

Tải bản báo cáo tại đây >> 

Đọc tài liệu trực tuyến tại đây

Back To Top