skip to Main Content

Họp rà soát Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công

Trong hai ngày 4 – 5/6/2019, ông Robin Claudio – quản lý cấp vùng Dự án Tiếng nói vì Rừng Mê Công (V4MKF) đã có cuộc họp với nhóm triển khai dự án tại Việt Nam, bao gồm Trung tâm Con người và Rừng – RECOFTC Việt Nam, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên – WWF và Trung tâm Con người và Thiên nhiên – PanNature. 

Cuộc họp được tổ chức nhằm rà soát các hoạt động của dự án, định hướng và điều chỉnh các kế hoạch sắp tới và cập nhật các thay đổi trong cơ chế điều phối dự án, dự toán ngân sách và chiến lược truyền thông cho dự án.

 

V4MF là một dự án 5 năm do Liên minh châu Âu tài trợ nhằm tăng cường tiếng nói của các chủ thể ngoài nhà nước (NSA) để cải thiện quản trị rừng ở khu vực Mê Công, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện FLEGT-VPA và REDD+. V4MF được RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng và tám đối tác cấp khu vực và cấp quốc gia thực hiện tại ba cảnh quan xuyên biên giới trên khắp năm quốc gia Mê Công. PanNature là đối tác phía Việt Nam thực hiện dự án này.
Back To Top