skip to Main Content

Bản tin Chính sách Môi trường – Phát triển bền vững số 23

Nhằm cung cấp thêm một góc nhìn về "thể chế lâm nghiệp xã hội" trong tiến trình sửa đổi Luật BVPTR, bên cạnh việc đưa ra những phân tích về diễn biến rừng Việt Nam cùng các lựa chọn (xu hướng) và thách thức phát triển trong tương lai, BTCS kỳ này cũng tập trung đánh giá việc thực thi các chính sách liên quan đến rừng (giao khoán bảo vệ, rừng cộng đồng), đất rừng (tái cơ cấu công ty lâm nghiệp) và lâm sản (phát triển rừng gỗ lớn), đồng thời nhấn mạnh các đề xuất sửa đổi liên quan đến vấn đề chủ rừng, quyền sở hữu, quyền hưởng dụng đối với rừng.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 21: BĐKH – Chính sách quốc gia và hành động địa phương

Với chủ đề biến đổi khí hậu (BĐKH), Bản tin kỳ này bao gồm các bài viết tập trung làm rõ bản chất và hiệu quả thực thi chính sách ứng phó, giảm nhẹ BĐKH cũng như thực tiễn áp dụng các chương trình, sáng kiến liên quan tại địa phương. Ngoài ra, ấn phẩm cũng lưu tâm tới vấn đề lồng ghép BĐKH trong chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở cấp cơ sở, đặc biệt là chính sách phát triển ngành nông nghiệp – lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất của BĐKH.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 20: Tự do thương mại và Quản trị tài nguyên – môi trường

Hiện nay, thực tế cho thấy tác động lên môi trường từ các hoạt động phát triển đã và đang đe dọa đến tính bền vững của các thành quả kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, việc nhận diện những nguy cơ, thách thức này trong bối cảnh tự do hóa thương mại là rất cần thiết. Đây là chủ đề thảo luận của Bản tin Chính sách kỳ này cùng với những gợi mở về giải pháp nhằm đáp ứng tình hình phát triển mới, giảm thiểu rủi ro và những tác động tiềm tàng từ quá trình hội nhập kinh tế và tự do hóa thương mại.
Đọc tiếp

Bản tin chính sách số 19: Tội phạm về môi trường

Bản tin Chính sách kỳ này được xuất bản trong khi Quốc hội đang đi đến cuối tiến trình sửa đổi bốn Bộ luật lớn là Hình sự, Tố tụng Hình sự, Dân sự và Tố tụng Dân sự. Trong đó, nhiều nội dung có liên quan đến mục tiêu cải cách tư pháp môi trường. Nội dung của Bản tin sẽ phân tích và kiến nghị một số khía cạnh quan trọng về chính sách, pháp luật hướng đến đảm bảo quyền tiếp cận môi trường công bằng, bình đẳng và an toàn cho mọi người dân.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 18: An ninh nguồn nước và quản lý lưu vực sông

Bản tin Chính sách kỳ này đề cập đến một chủ đề quan trọng, có tầm ảnh hưởng lâu dài đến mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam: An ninh nguồn nước và quản lý lưu vực sông, với các phân tích, nhận định trên nhiều khía cạnh khác nhau của vấn đề quản lý các lưu vực sông, bao gồm cả lưu vực sông quốc tế và lưu vực sông trong nội địa quốc gia.
Đọc tiếp

Bản tin Chính sách số 16, Quý 4 năm 2014

Chuyên đề của Bản tin chính sách kỳ này sẽ điểm lại những thuận lợi, khó khăn trong công tác bảo tồn ĐDSH của Việt Nam, đồng thời sẽ bàn luận về một số bất cập, thách thức cần giải quyết liên quan đến hệ thống quản lý nhà nước, tài chính cho bảo tồn, đánh giá tác động của hoạt động phát triển lên ĐDSH, quy hoạch và quản lý khu bảo tồn, chia sẻ lợi ích từ bảo tồn và các hướng tiếp cận mới trong bảo tồn thiên nhiên.
Đọc tiếp
Back To Top