skip to Main Content

Một số văn bản chính sách tài nguyên – môi trường nổi bật Quý II năm 2016

SỐ HIỆU

(Kèm link văn bản)

TÊN VĂN BẢN

I. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN RỪNG

24/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 24/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước

Ngày ban hành: 30/06/2016
Ngày hiệu lực: 19/08/2016

21/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 21/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Ngày ban hành: 28/06/2016
Ngày hiệu lực: 15/08/2016

81/2016/TT-BTC

Thông tư số 81/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn cơ chế hỗ trợ lãi suất do thực hiện chính sách tín dụng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoan 2015-2020

Ngày ban hành: 14/06/2016
Ngày hiệu lực: 29/07/2016

34/NQ-CP

Nghị quyết 34/NQ-CP của Chính phủ về việc ký Hiệp định Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á

Ngày ban hành: 16/05/2016
Ngày hiệu lực: 16/05/2016

II. BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1141/QĐ-TTg

Quyết định 1141/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016-2025

Ngày ban hành: 27/06/2016
Ngày hiệu lực: 27/06/2016

18/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ngày ban hành: 24/06/2016
Ngày hiệu lực: 10/08/2016

17/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 17/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý các nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày ban hành: 24/06/2016
Ngày hiệu lực: 10/08/2016

86/2016/TT-BTC

Thông tư 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày ban hành: 20/06/2016
Ngày hiệu lực: 05/08/2016

985a/QĐ-TTg

Quyết định 985a/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025

Ngày ban hành: 01/06/2016
Ngày hiệu lực: 01/06/2016

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

Ngày ban hành: 16/05/2016
Ngày hiệu lực: 30/06/2016

795/QĐ-TTg

Quyết định 795/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện các Phụ lục III, IV, V và VI của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra

Ngày ban hành: 11/05/2016
Ngày hiệu lực: 11/05/2016

04/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày ban hành: 29/04/2016
Ngày hiệu lực: 15/06/2016

III. QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN

1919/QĐ-BCT

Quyết định 1919/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, flourit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Ngày ban hành: 18/05/2016
Ngày hiệu lực: 18/05/2016

66/2016/TT-BTC

Thông tư 66/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Ngày ban hành: 29/04/2016
Ngày hiệu lực: 13/06/2016

IV. QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC

1092/QĐ-BTTTT

Quyết định 1092/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền của Bộ Thông tin và Truyền thông về chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 24/06/2016
Ngày hiệu lực: 24/06/2016

10/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 10/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết nội dung, thể thức, thời điểm báo cáo về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo

Ngày ban hành: 15/06/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

975/QĐ-TTg

Quyết định 975/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban điều phối thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 31/05/2016
Ngày hiệu lực: 31/05/2016

914/QĐ-TTg

Quyết định 914/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 27/05/2016
Ngày hiệu lực: 27/05/2016

40/2016/NĐ-CP

Nghị định số 40/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Ngày ban hành: 15/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

805/QĐ-TTg

Quyết định 805/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điều tra, đánh giá việc khai thác, sử dụng nước dưới đất, tác động đến sụt lún bề mặt đất khu vực Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng bằng sông Cửu Long, định hướng quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên nước dưới đất

Ngày ban hành: 12/05/2016
Ngày hiệu lực: 12/05/2016

798/QĐ-TTg

Quyết định 798/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày ban hành: 11/05/2016
Ngày hiệu lực: 11/05/2016

V. NĂNG LƯỢNG, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI

10/2016/TT-BKHCN

Thông tư 10/2016/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định nội dung báo cáo phân tích an toàn trong hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân

Ngày ban hành: 13/06/2016
Ngày hiệu lực: 28/07/2016

05/2016/TT-BKHĐT

Thông tư số 05/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế-xã hội

Ngày ban hành: 06/06/2016
Ngày hiệu lực: 20/07/2016

08/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư số 08/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Ngày ban hành: 01/06/2016
Ngày hiệu lực: 15/07/2016

05/CT-BCT

Chỉ thị 05/CT-BCT của Bộ Công Thương về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016

Ngày ban hành: 19/05/2016
Ngày hiệu lực: 19/05/2016

09/2016/TT-BTNMT

Thông tư 09/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết

Ngày ban hành: 16/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

08/2016/TT-BTNMT

Thông tư 08/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia

Ngày ban hành: 16/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

07/2016/TT-BTNMT

Thông tư số 07/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày ban hành: 16/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

06/2016/TT-BTNMT

Thông tư 06/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Ngày ban hành: 16/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

38/2016/NĐ-CP

Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn

Ngày ban hành: 15/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

05/2016/TT-BTNMT

Thông tư 05/2016/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia

Ngày ban hành: 13/05/2016
Ngày hiệu lực: 01/07/2016

1456/QĐ-BGTVT

Quyết định 1456/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2016-2020

Ngày ban hành: 11/05/2016
Ngày hiệu lực: 11/05/2016

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top