skip to Main Content

Hướng dẫn Bảo vệ Môi trường trong Đầu tư và Hợp tác nước ngoài của Trung Quốc

“Hướng dẫn Bảo vệ Môi trường trong Đầu tư và Hợp tác nước ngoài của Trung Quốc” được Bộ Thương Mại và Bộ Môi trường Trung Quốc ban hành vào giữa tháng 2/2013.  Bản Hướng dẫn này được đánh giá là một nỗ lực để cải thiện hình ảnh đầu tư bên ngoài lãnh thổ của Trung Quốc. 

Bản Hướng dẫn gồm 23 điều, bao trùm các vấn đề quan trọng, gồm tuân thủ luật pháp, các chính sách môi trường, kế hoạch quản lý môi trường, biện pháp giảm nhẹ, kế hoạch quản lý thảm họa, quan hệ cộng đồng, quản lý chất thải và các tiêu chuẩn quốc tế.

Chưa phải là một văn bản ràng buộc về mặt pháp lý, Hướng dẫn mới không được thiết kế để đình chỉ các dự án mà chỉ giúp hạn chế các tổn thất và cải thiện các dự án theo hướng bảo vệ môi trường.

Theo Hướng dẫn, các chiến lược môi trường và kế hoạch quản lý phải được triển khai; các đánh giá tác động môi trường và kế hoạch giảm nhẹ đối với các dự án nhạy cảm phải được chuẩn bị; các thông tin môi trường phải được công bố; và các khía cạnh môi trường phải được cân nhắc trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, dù nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập mối quan hệ tốt với cộng đồng địa phương, Hướng dẫn mới lại không thừa nhận bất cứ quyền nào của cộng đồng.

Mặc dù không thể ngay lập tức tạo ra những thay đổi ở các khu vực dự án, các nhóm xã hội dân sự và các cộng đồng bị ảnh hưởng có thể sử dụng Hướng dẫn này để giám sát các công ty Trung Quốc, buộc họ phải có trách nhiệm hơn đối với việc giảm thiểu thiệt hại môi trường và tôn trọng quyền lợi của cộng đồng.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) xin giới thiệu bản dịch tiếng Việt của “Hướng dẫn Bảo vệ Môi trường trong Đầu tư và Hợp tác nước ngoài của Trung Quốc”.  Quý vị có thể tham khảo bản gốc Tiếng Anh trên website của Bộ Thương mại Trung Quốc.

Đọc trực tuyến:

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top