skip to Main Content

Chính sách môi trường trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Nhằm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng hiệu quả và bền vững. Chính phủ Việt Nam đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách và kế hoạch hành động nhằm lồng ghép và thực hiện các mục tiêu chiến lược về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong kếhoạch hành động của Chính phủ, các tổ chức tín dụng được xem là một thành phần quan trọng để hướng dòng đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất thân thiện môi trường, giảm thiểu rủi ro và vì mục tiêu phát triển bền vững.

Góp phần thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, tháng 03/2015, Thống đống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước đã ra quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng xanh đến năm 2020.

Báo cáo này được thực hiện trong hai năm, 2012 và 2016, với mục đích rà soát, tham vấn và phân tích các rào cản trong việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý các rủi ro môi trường và xã hội tại các tổ chức tín dụng của Việt Nam. Dựa trên các đánh giá, báo cáo cũng đề xuất các giải pháp chính sách để hỗ trợ các tổ chức tín dụng thực hiện tốt hơn mục tiêu thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý tốt hơn các rủi ro môi trường – xã hội trong hoạt động cho vay vốn đối với các dự án phát triển.

 

Download bản tin tại đây: File PDF.

Hoặc đọc bản tin trực tuyến:

 

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top