skip to Main Content
Video: Quản Trị Bền Vững Rừng Hương Nguyên

Video: Quản trị bền vững rừng Hương Nguyên

Bộ phim là một phần của Dự án Tăng cường Năng lực và thúc đẩy Xã hội Dân sự/cộng đồng địa phương tham gia Sáng kiến Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng – REDD+ tại 6 tỉnh miền Trung do Quỹ đối tác Carbon tài trợ thông qua Mạng lưới Châu Á về Nông nghiêp và Tài nguyên Sinh học Bền vững, gọi tắt là ANSAB.

Back To Top