skip to Main Content

Bản tin Chính sách số 31: Lâm nghiệp Việt Nam (2021 – 2030) – Chuyển hóa từ lượng sang chất

Việt Nam được đánh giá là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á trải qua quá trình “chuyển dịch rừng” khi đã thành công chuyển từ trạng thái mất rừng cao sang trồng mới và tái sinh rừng trên diện rộng. Rừng đang trên đà phục hồi và phát triển với tỷ lệ che phủ được báo cáo tăng đều hàng năm. 

Tuy nhiên, độ che phủ mới là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Nhiều nghiên cứu và đánh giá gần đây cho rằng những chỉ tiêu về lượng thực tế không đủ phản ánh bản chất sự thay đổi của rừng Việt Nam, đặc biệt là những khía cạnh về đa dạng sinh học cũng như tính ổn định và bền vững của rừng.

Trên cơ sở đó, Bản tin Chính sách kỳ này của PanNature tập trung thảo luận, phân tích sâu về các chủ đề sau:

  • Rừng Việt Nam: Lượng và chất?
  • Độ che phủ rừng bao nhiêu là đủ?
  • Trồng mới rừng hay tái sinh rừng tự nhiên: Kinh nghiệm thế giới và một số suy nghĩ về phục hồi rừng Việt Nam
  • Vai trò của người dân trong phục hồi rừng và bài học cho các chương trình phục hồi quy mô lớn trong tương lai tại Việt Nam
  • Thực trạng quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của cộng đồng và hộ gia đình
  • Giao rừng cho cộng đồng: Cơ hội và thách thức
  • Cần kiểm soát chặt việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

Ban biên tập hy vọng các thông tin và khuyến nghị trong Bản tin sẽ được lan tỏa, thảo luận đa chiều, góp phần vào việc hoàn thiện Dự thảo Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng “tăng chất, đủ lượng, phát triển bền vững và hài hòa với các mục tiêu kinh tế – xã hội của quốc gia”.

Để xem toàn bộ Bản tin chính sách, vui lòng truy cập tại đây.

Back To Top