skip to Main Content

Tuyển chuyên gia

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển chuyên gia xây dựng biểu mẫu thực hành thu thập thông tin đánh giá tác động mội trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản.

Nội dung công việc: 

• Xây dựng biểu mẫu thu thập thông tin đánh giá tác động môi trường – xã hội của các dự án khai thác khoáng sản theo chu trình của dự án từ giai đoạn chuẩn bị, cấp phép, khai thác, chế biến, thực hiện hoàn thổ phục hồi môi trường và đóng của mỏ;
• Xây dựng bài trình bày chia sẻ với cộng đồng khái quát về cơ sở pháp lý của việc đánh giác tác động môi trường – xã hội và vai trò của cộng đồng trong việc tham gia đánh giá tác động môi trường và giám sát môi trường của các dự án đầu tư;
• Tập huấn cho nhóm cộng đồng thực hành phỏng vấn, thu thập thông tin đánh giá tác động môi trường – xã hội dựa vào biểu mẫu.

Yêu cầu sản phẩm:

• 01 bài trình bày chia sẻ với cộng đồng khái quát về cơ sở pháp lý của việc đánh giác tác động môi trường – xã hội và vai trò của cộng đồng trong việc tham gia đánh giá tác động môi trường và giám sát môi trường của các dự án đầu tư.
• 01 bộ biểu mẫu phỏng vấn, thu thập thông tin đánh giá tác động môi trường – xã hội với các đối tượng được phỏng vấn là (i) cộng đồng sống gần khu vực có dự án đầu tư khai khoáng, (ii) chủ đầu tư của các dự án khai khoáng và (iii) cơ quan quản lý địa phương.

Thời gian và kinh phí: 

Thời gian thực hiện: Tháng 11 – 12/2021
Kinh phí: Các kinh phí cho chuyên gia thực hiện hoạt động sẽ do Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) chịu trách nhiệm chi trả theo đúng Quy định Tài chính hiện hành của Trung tâm.

Vui lòng xem Bản mô tả công việc TẠI ĐÂY

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/11/2021

Back To Top