skip to Main Content

Hỗ trợ nghiên cứu nhỏ về văn hóa và kiến thức bản địa

Trung tâm Con người và Thiên nhiên xin thông báo Chương trình hỗ trợ nghiên cứu nhỏ về chủ đề “Văn hóa và kiến thức bản địa dân tộc Mông” trong khuôn khổ dự án “Thí điểm tiếp cận thị trường tổng hợp nhằm hỗ trợ công tác bảo tồn thiên nhiên: Nâng cao đời sống cộng đồng vùng đệm để giảm thiểu tác động lên tài nguyên thiên nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam” do Quỹ Blue Moon (Hoa Kỳ) tài trợ.
Đọc tiếp
Back To Top