skip to Main Content
Kỷ Yếu Hội Thảo Khoa Học: Sinh Thái Nhân Văn Và Phát Triển Bền Vững

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững

Sinh thái nhân văn là khoa học dựa trên nguyên tắc quan hệ có hệ thống giữa xã hội loài người (hệ xã hội) và môi trường thiên nhiên (hệ sinh thái), làm thành hệ sinh thái nhân văn. Mục đích của hệ sinh thái nhân văn là tìm hiểu và nhận biết các đặc điểm của mối quan hệ qua lại giữa các hệ thống này với nhau và sự hình thành những hình thái đặc trưng trong hệ xã hội và hệ sinh thái.

Hội thảo Khoa học: Sinh thái nhân văn và Phát triển bền vững – Một số vấn đề từ lý luận và thực tiễn được coi là sự kiện khoa học đầu tiên về sinh thái nhân văn tại Việt nam, giúp tổng quan về nghiên cứu sinh thái nhân văn, tiềm năng áp dụng cách tiếp cận sinh thái nhân văn trong các hoạt động, dự án hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời mở ra ý tưởng thành lập Mạng lưới Sinh thái nhân văn tại Việt Nam. Ban Tổ chức đã tổng hợp các bài trình bày và xuất bản Kỷ yếu Hội thảo vào tháng 7/2017.

Mời quý vị tải bản PDF  Kỷ yếu hội thảo tại đây hoặc đọc trực tuyến bên dưới:

 

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top