skip to Main Content

Hội thảo “Thị trường các-bon: Cơ hội và thách thức”

Tại Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2012, Hội thảo Thị trường các bon: Cơ hội và thách thức đã được Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) tổ chức thành công, với sự hợp tác của Hanns Seidel Foundation - Cộng hòa Liên bang Đức (HSF). TS. Nguyễn Văn Tài - Viện trưởng ISPONRE và đại diện HSF tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo.
Đọc tiếp

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 12,7 triệu hec-ta rừng. Mục tiêu của Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp của Việt Nam đặt ra, đến năm 2020, cả nước sẽ có khoảng gần 16 triệu hec-ta rừng với độ che phủ là 47%. Trung tâm Con người và Thiên nhiên cho rằng việc áp dụng cơ chế chi trả dịch vụ môi trường có thể tạo ra các nguồn tài chính bền vững và tăng cường trách nhiệm của các bên liên quan cho công cuộc bảo vệ rừng bền vững ở Việt Nam.
Đọc tiếp
Back To Top